Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα του κτηρίου στη Λ. Κηφισού 50

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  A.E.– ΕΛΟΤ A.E.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΕΛΟΤ επί της  λεωφόρου Κηφισού 50 -121 33- Περιστέρι Αττικής

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ

Λ. Κηφισού 50-Περιστέρι Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έργο

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

28.800 €  πλέον ΦΠΑ 23%

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Από 01/08/2011-31/07/2012 (1 έτος)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/07/2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ ΑΕ

Λ. Κηφισού 50,  121 33- Περιστέρι Αττικής

Ισόγειο-Πρωτόκολλο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ Α.Ε : www.elot.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γ. Ανταράκη

Τηλ.:2102120312

Fax:  2102120325

Email: gpa@elot.gr