Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «e-Quality: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ποιότητας»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ, με έδρα την Αθήνα, Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 33, προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, τεύχος προκήρυξης 3713-11, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «e-Quality: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ποιότητας».

Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής και του ήδη υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  μέσω της ανάπτυξης νέων εφαρμογών -πληροφοριακών υποσυστημάτων, για την παροχή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ποιότητας τόσο προς τους Πολίτες όσο και προς τις Επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής (εξοπλισμού – συστημικού λογισμικού), στην ανάπτυξη εφαρμογών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης έναρξης λειτουργίας (δοκιμαστική – Πιλοτική λειτουργία).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.046.151,90  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 850.530,00 € – ΦΠΑ (23%): 195.621,90 €).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους έως 07/11/2011,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ, Λ. Κηφισού 50-Περιστέρι, στο ισόγειο.

Σημείωση: Οι παραλήπτες της προκήρυξης παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο σχετικό αρχείο και να το αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Προμηθειών, κα Ανταράκη Γ.  ( gpa [AT] elot.gr, 00 30 210 2120325 ).