Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην Α’ φάση διεθνούς διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία για την
αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών

 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4412/2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή τους (Α΄ Στάδιο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν (βλ. σχετικά έγγραφα κατωτέρω), προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στο Α΄ στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4412/2016, να υποβάλουν Τεχνική και Οικονομική Προσφορά στο Β΄ Στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για τη σύναψη μιας ή περισσότερων συμβάσεων, αντικείμενο των οποίων θα είναι η παροχή υπηρεσιών με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1.(9).(β) του ν. 4412/2016 για την αναθεώρηση τμήματος ή τμημάτων της 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

Αρ.Διακ.1-2020 με αριθ. πρωτ. 367/11-2-2020
Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 86126
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20
PROC006288489
ΑΔΑ Περ. Διακ.: ΩΙΝ7ΟΞΜΓ-7ΔΑ