Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς-εμπειρογνώμονες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις παρακάτω Ειδικές Ομάδες Έργου:

 Α. Ειδική Ομάδα Έργου για τη δημιουργία ελληνικού προτύπου ή ελληνικής τεχνικής προδιαγραφής στον τομέα: Τ13-  Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες

 Β. Ειδική Ομάδα Έργου για τη δημιουργία κανονισμού απονομής Ελληνικού Σήματος    Συμμόρφωσης

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :                  2010-08-12

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2010-09-06  – Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως: 2010-09-13

1. Γενικές πληροφορίες

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στο πλαίσιο έργου που του ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόκειται να δημιουργήσει ελληνικό πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή για την καταγραφή απαιτήσεων και την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης σε Επιχειρήσεις προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ).

Το έργο αυτό αφορά στην δημιουργία των κατάλληλων κειμένων με τις απαιτήσεις για τη λειτουργία του συστήματος απονομής σε επιχειρήσεις Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης για τη φιλικότητα και προσβασιμότητα των χώρων και των υπηρεσιών που παρέχουν προς Άτομα Με Αναπηρίες (ΑΜεΑ). Αυτά τα κείμενα θα λάβουν με τις κατάλληλες διαδικασίες το status του «Ελληνικού Προτύπου» ή της «Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής». Επίσης θα δημιουργηθεί κατάλληλο κείμενο για την μεθοδολογία απονομής Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις.

Για την υποβοήθησή του σε αυτές τις εργασίες, ο ΕΛΟΤ προτίθεται να συγκροτήσει τις ως άνω δύο (2) Ειδικές Ομάδες Έργου με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλάβουν την προετοιμασία των κειμένων.

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ 117-05/2005-10-19 του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς / εμπειρογνώμονες ως προς το αντικείμενο των έργων.

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν την Ειδική Ομάδα Έργου Α και την Ειδική Ομάδα Έργου Β.

Έργο ΕΟΕ Α

Η Ειδική Ομάδα Έργου Α (ΕΟΕ Α) θα κληθεί να αποδελτιώσει τις απαιτήσεις τόσο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας για θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα χώρων και υπηρεσιών από ΑμεΑ. Η ΕΟΕ Α επίσης θα λάβει υπόψη της τις σχετικές κατευθύνσεις της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 100. Ακολούθως η ΕΟΕ Α θα συντάξει σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής με αντικείμενο την καταγραφή και τον έλεγχο απαιτήσεων προσβασιμότητας χώρων και υπηρεσιών επιχειρήσεων από ΑμεΑ.

Το σχέδιο αυτό κειμένου θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον μορφότυπο Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και την κατάλληλη τυποποιημένη ορολογία. Το έργο κάθε  ΕΟΕ ολοκληρώνεται μόλις η ΕΛΟΤ ΤΕ100 εγκρίνει όλα τα κείμενα της ΕΟΕ Α ως οριστικά Πρότυπα ή Προδιαγραφές. Η ΕΛΟΤ ΤΕ100 μπορεί να αναπέμψει σε ΕΟΕ κείμενο με τις προβλέψεις, απαιτήσεις ή διάρθρωση του οποίου δεν συμφωνεί. Η αναπομπή συνοδεύεται από οδηγίες της ΕΛΟΤ ΤΕ100 για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΟΕ Α θα χειρισθεί το κείμενο και τις μεταβολές του εφεξής.

Το έργο της ΕΟΕ Α, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, λήγει τον Ιούλιο 2011, διάστημα μέσα στο οποίο κάθε ΕΟΕ πρέπει να φροντίσει να λάβει την έγκριση της ΕΛΟΤ ΤΕ 100 για τα κείμενά της, περιλαμβανομένης και της περιόδου Δημόσιας ή Διεθνούς κρίσης των σχεδίων των Προτύπων.

Η ΕΟΕ Α θα αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες, ένας από τους οποίους θα έχει το ρόλο του συντονιστή. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών κάθε ΕΟΕ

Έργο ΕΟΕ Β.

Η Ειδική Ομάδα Έργου Β (ΕΟΕ Β) θα κληθεί να καταγράψει τις απαιτήσεις και τη διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις που θα πληρούν τις απαιτήσεις του προηγουμένου Ελληνικού Προτύπου. Η ΕΟΕ Β επίσης θα λάβει υπόψη της τις σχετικές κατευθύνσεις της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 100. Ακολούθως η ΕΟΕ Β θα συντάξει σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής με αντικείμενο την διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες απονομής Σήματος Συμμόρφωσης. Η ΕΟΕ Β θα κάνει επίσης πρόταση για το μορφότυπο του σχετικού Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης.

Το σχέδιο αυτό κειμένου θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον μορφότυπο Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και την κατάλληλη τυποποιημένη ορολογία. Το έργο κάθε ΕΟΕ ολοκληρώνεται μόλις η ΕΛΟΤ ΤΕ100 εγκρίνει όλα τα κείμενα της ΕΟΕ Β ως οριστικά Πρότυπα ή Προδιαγραφές. Η ΕΛΟΤ ΤΕ100 μπορεί να αναπέμψει σε ΕΟΕ κείμενο με τις προβλέψεις, απαιτήσεις ή διάρθρωση του οποίου δεν συμφωνεί. Η αναπομπή συνοδεύεται από οδηγίες της ΕΛΟΤ ΤΕ100 για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΟΕ Β θα χειρισθεί το κείμενο και τις μεταβολές του εφεξής.

Το έργο της ΕΟΕ Β, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, λήγει τον Ιούλιο 2011, διάστημα μέσα στο οποίο κάθε ΕΟΕ πρέπει να φροντίσει να λάβει την έγκριση της ΕΛΟΤ ΤΕ 100 για τα κείμενά της, περιλαμβανομένης και της περιόδου Δημόσιας ή Διεθνούς κρίσης των σχεδίων των Προτύπων.

Η ΕΟΕ Β θα αποτελείται από τρείς εμπειρογνώμονες, ένας από τους οποίους θα έχει το ρόλο του συντονιστή.  Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών κάθε ΕΟΕ.

Γενικά για το έργο των ΕΟΕ.

Κάθε ΕΟΕ θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να εργάζεται και στις εγκαταστάσεις του ΕΛΟΤ κατά τις εργάσιμες ώρες του ΕΛΟΤ και να συνεργάζεται με το προσωπικό του και ιδιαίτερα το προσωπικό της Διεύθυνσης Τυποποίησης, να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του ΕΛΟΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να υπόκειται σε κανένα περιορισμό ή υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιορισμού ή καθήκοντος που αναφέρεται στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ΕΛΟΤ. Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με κάθε μέλος των Ειδικών Ομάδων Έργου, που θα επιλεγεί.

3. Περιγραφή έργου για τον συντονιστή, το μέλος, τη γραμματεία της ΕΟΕ.

Κάθε ΕΟΕ θα έχει μέλη, τα οποία θα διαθέτουν σωρευτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

          Γνώση  του αντικειμένου των Προτύπων, δηλαδή γνώση των απαιτήσεων για τις διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ (αναπηρίες κίνησης, αισθήσεων, νόησης, αλλεργίες), και αντίστοιχα γήρατος

          Γνώση κτιριοδομικών, πολεοδομικών και λοιπών νομοθετικών απαιτήσεων για χώρους επιχειρήσεων με προσβασιμότητα από ΑΜεΑ

          Γνώση συγγραφής και μορφοποίησης τυποποιητικών κειμένων

          Γνώση της τυποποιημένης ορολογίας ή/και της χρήσης των εργαλείων ορολογίας του ΕΛΟΤ.

          Ειδικά για την ΕΟΕ Β, γνώση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με απαιτήσεις Προτύπων και εμπειρία συγγραφής κανονισμών απονομής Σήματος Συμμόρφωσης

 

Τα μέλη θα επιλεγούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω και οι ρόλοι που περιγράφονται παρακάτω (Συντονιστή, Μέλους) μπορούν να καλυφθούν πλήρως από αυτά.

Έργο του συντονιστή κάθε ΕΟΕ θα είναι, πέραν αυτών του μέλους, η παραλαβή και η διανομή  των κειμένων στα μέλη της ΕΟΕ, η κατανομή της συγγραφής των κεφαλαίων του προτύπου ή προδιαγραφής στα μέλη, η έγκαιρη συγκέντρωση των διορθώσεων και των σχολίων από κάθε μέλος της ΕΟΕ, η τήρηση ελέγχου εκδόσεων,  η παράδοση των διορθώσεων στον ή στους γραμματείς της ΕΟΕ για ενσωμάτωση και μορφοποίηση, και, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΟΕ, ο  τελικός έλεγχος της Ελληνικής Προδιαγραφής ή Προτύπου και η εισήγηση στην ΤΕ100 περί της εγκρίσεως της Ελληνικής Προδιαγραφής ή Προτύπου  ή η αναζήτηση οδηγιών από την ΤΕ100 για περαιτέρω διόρθωση της Προδιαγραφής ή Προτύπου.

Έργο του μέλους της ΕΟΕ θα είναι, μεταξύ άλλων, η αποδελτίωση των απαιτήσεων που προκύπτουν από Πρότυπα ή Νομοθεσία, η συμβολή με συγκεκριμένο τρόπο και έργο στην συγγραφή του κειμένου του Προτύπου ή προδιαγραφής που θα εκπονηθεί, η διόρθωση των κειμένων που δημιουργούνται, σύμφωνα με τους κανόνες συγγραφής Τυποποιητικών κειμένων. Τέλος έργο του θα είναι η χρήση ενιαίας τυποποιημένης ορολογίας στην περιγραφή του κειμένου της προδιαγραφής ή του Προτύπου που θα δημιουργηθεί, με τη χρήση της τυποποιημένης ορολογίας του ΕΛΟΤ και των αντίστοιχων εργαλείων που την περιέχουν. Παραδίδει την εργασία του στον συντονιστή, και εργάζεται τηρώντας έλεγχο έκδοσης για αποφυγή λαθών. Επισημαίνει τυχούσες ανάγκες για παραγωγή πρόσθετης ορολογίας, πέραν αυτής που διαθέτει ο ΕΛΟΤ και την θέτει προς έγκριση στον ΕΛΟΤ και την ΤΕ100.

Έργο της γραμματείας της ΕΟΕ θα είναι, μεταξύ άλλων, η μορφοποίηση των κειμένων του Προτύπου ή προδιαγραφής σύμφωνα με τον μορφότυπο των Ελληνικών Προτύπων / προδιαγραφών, η διόρθωση κάθε λάθους που επισημαίνεται από των συντονιστή  της ΕΟΕ και η τελική διάθεση της Ελληνικής Προδιαγραφής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό να εγκριθεί αυτή από την ΤΕ100 ή τον ΕΛΟΤ ή για όποια άλλη διαδικασία της ζητηθεί. Επίσης, η ενημέρωση των βάσεων ορολογίας του ΕΛΟΤ με την ορολογία που θα προκύψει από την επεξεργασία των κειμένων.

4. Διαδικασία επιλογής

 

1.      Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την 2010-09-06.

2.      Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής εντός 10 εργασίμων ημερών,   περίπου, από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

5. Διάρκεια έργου

Το έργο κάθε ΕΟΕ θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2011. Το σχέδιο ωστόσο του Προτύπου ή προδιαγραφής θα πρέπει να έχει εγκριθεί για Δημόσια Κρίση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2010. Θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών – εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης και εχεμύθειας,  καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου

Η αμοιβή κάθε μέλους της ΕΟΕ Α για το σύνολο της εργασίας και την απασχόλησή του μέχρι την τελική έγκριση του Προτύπου ανέρχεται σε 1000 € ανά μήνα απασχόλησης μέχρι και την έγκριση του σχεδίου που θα ετοιμάσουν για Δημόσια κρίση (μέγιστο 3.500 Ευρώ), και ακολούθως με 2.500 € για το σύνολο των ενεργειών που θα απαιτηθούν για την τελική έγκριση του Προτύπου. 

Η αμοιβή κάθε μέλους της ΕΟΕ Β ανέρχεται σε 1000 € ανά μήνα απασχόλησης μέχρι και την έγκριση του σχεδίου αξιολόγησης που θα ετοιμάσουν για Δημόσια Κρίση (μέγιστο 2.500 €) και ακολούθως με 1.500 € για το σύνολο των ενεργειών που θα απαιτηθούν για την τελική έγκριση του Προτύπου Αξιολόγησης.

Σε κάθε ΕΟΕ, ο Συντονιστής για το ρόλο του θα λάβει πρόσθετη εφάπαξ αμοιβή 1.000 € και ο γραμματέας θα λάβει συνολική εφάπαξ αμοιβή 2.000 €.  Στα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία  τουλάχιστον σε έναν από τους τομείς των ΕΟΕ.

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα των ΕΟΕ ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη καθεμιάς. Υποψηφιότητα μπορεί να τεθεί και για παραπάνω από μία ΕΟΕ, ωστόσο η επιλογή του ΕΛΟΤ που θα κατατάξει τον εμπειρογνώμονα σε μια ΕΟΕ,  δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Σεπτέμβριο – Ιούλιο 2011).

 

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

       Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ ή στις ΕΟΕ  που  επιθυμούν να επιλεγούν.

        Δήλωση ότι ο ΕΛΟΤ μπορεί να τους κατατάξει σε οποιαδήποτε από τις ΕΟΕ που δήλωσαν.

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

       Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

       Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Π. Ζακολίκος