Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαληθευτές ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Επαληθευτές ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 2022-05-09
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 2022-05-27

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16), είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος  στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, αξιοποιώντας ειδική πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης ανέλαβε με την απόφαση ΔΕΣΥΠ/720-21/2021-02-05 την υλοποίηση μεταφραστικού έργου για τη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, ευρωπαϊκών προτύπων που εξειδικεύουν βασικές απαιτήσεις ενωσιακού δικαίου, στις θεματικές ενότητες των Πινάκων 1 & 2 του Παραρτήματος.

Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των Κανονισμών Τυποποίησης ΕΛΟΤ, με την ανάθεση σε Πάροχο Μεταφραστικών Υπηρεσιών της μετάφρασης και της μορφοτύπησης των τελικών παραδοτέων προτύπων προς έκδοση σύμφωνα με το μορφότυπο ΕΛΟΤ.

Για την αποδοχή των παραδοτέων προς έκδοση, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ επαληθεύει την ορολογική και μεταφραστική εναρμόνιση των προτύπων ελέγχοντας την ισοδυναμία με το αγγλικό κείμενο αναφοράς και ειδικότερα την ορολογική, γλωσσική και προτυποτεχνική συνέπεια.

Για το σκοπό αυτό το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προσκαλεί Επαληθευτές εκ των οποίων οι επιλεγέντες  θα αναλάβουν τον έλεγχο αποδοχής των παραδοτέων του έργου στο θεματικό ή γνωστικό πεδίο των υπό μετάφραση προτύπων. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της επαλήθευσης της ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης και της ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου θα αποτελέσει τη βάση συμφωνίας και αποδοχής για την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου.

Για τους Επαληθευτές ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι επαληθευτές που επιλέγονται κατατάσσονται ανά πεδίο ενδιαφέροντός τους, και αναλαμβάνουν επ΄αμοιβή, με ανάθεση ανά πρότυπο, το έργο επαλήθευσης και αποδοχής των παραδοτέων προτύπων στο θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των εργασιών υπογράφεται σχετική Σύμβαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ με κάθε Επαληθευτή που θα επιλεγεί.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Διεύθυνσης Τυποποίησης, στην ηλ. διεύθυνση: kkb [at] elot [dot] gr, υπόψη κας Κυριακής Βελλή  (τηλ.210-2120121).

Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την 2022-05-27. Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο αρχείο.