Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Zητείται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ Α.Ε.) Οικονομικός Διευθυντής για σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας με τον Οργανισμό μετά από αξιολόγηση και συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 

1.  Πτυχίο οικονομολόγου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ. 
2.  Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος (Οικονομικό Επιμελητήριο)
3.  Άδεια άσκησης Λογιστού-Φοροτέχνη Α΄τάξης
4.  Ειδικές Γνώσεις: 

ü  Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης, Αναλυτικής Λογιστικής, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων , Εργατικής & Εμπορικής Νομοθεσίας,

ü  Μηχανογραφικών πακέτων λογιστικής αποδεικνυόμενη από προϋπηρεσία σε εταιρείες με τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.  

ü  Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων που αναφέρονται στις ανωτέρω ειδικές γνώσεις. 

5.  Απαραίτητη προϋπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών σε θέση Οικονομικού Διευθυντή
6.  Προϋπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου θα εκτιμηθεί
7.  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   Η ως άνω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 εδ. Β) του ν 2190/1994 που αφορά την εξαίρεση από τις διατάξεις των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα για τους απ’ ευθείας διοριζομένους σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα.
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 6 του αρ.13 του Ν 3429/2005 η οποία προστέθηκε με το αρ. 33 του ν 3697/2008. 
Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του υποψηφίου που θα επιλεγεί θα υπολογισθούν σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν 4024/2011 περί της αναλογικής εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στις δημόσιες επιχειρήσεις.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων,(αναλυτικό και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και κατάθεση σχετικών αποδεικτικών των προσόντων) ορίζεται η  19/12/2011 και ώρα 17:00 Γραφείο Προσωπικού του ΕΛΟΤ Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι  (Υπόψη κας Μ. Βολίδου Τηλ:2102120330). Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (Υπόψη κας Μ. Βολίδου miv@elot.gr ) μέσω πρότυπης φόρμας η οποία παρατίθεται ακολούθως.