Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρους διαγωνισμούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στους ακόλουθους πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά  για την επιλογή αναδόχου των  έργων:

1.             «Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 47.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

2.             «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας και παραγωγής εντύπων, καθώς και ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων(12.500 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 8/5/2015 και ώρα 13:00 στην έδρα του E.Σ.Y.Π., Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι.

Η παραλαβή των διακηρύξεων γίνεται από την έδρα του ΕΣΥΠ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://www.esyd.gr.

Πληροφορίες: κος Σιταράς Ιωάννης, τηλ. 210 7204 500, email: sitaras [at] esyd.gr και κος Χαϊτίδης Γεώργιος, τηλ: 210 2120318, email gchch [at] elot.gr.