Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Εκτυπωτικά Μηχανήματα

«Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί οικονομικούς φορείς με σκοπό την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν 4412/2016, για την προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας 60 μηνών.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής(συνολική χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα ζητούμενα δεν θα υπερβεί τις δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια  ευρώ (16.900,00€ ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (20.956,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 7η Ιουλίου 2023 και να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης».