Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σχέδιο Ευρωπαϊκου Προτύπου για δημόσια κρίση

Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου σε Δημόσια Κρίση

prEN 16763 “Υπηρεσίες* Συστημάτων Πυρασφάλειας και Συστημάτων Ασφάλειας¨- Services for Fire safety systems and Security systems”.
 Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών* νοούνται οι υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδιασμού, εγκατάστασης, υπεργολαβίας, επαλήθευσης, συντήρησης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τo  προαναφερόμενο σχέδιο.
Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ «Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.» που μαζί με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις θα ορίσει σχήμα πιστοποίησης του τομέα των προαναφερομένων υπηρεσιών.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, συμπληρώνοντας το συνημμένο ειδικό έντυπο Υποβολής Σχολίων.
Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο έως την

25η  Νοεμβρίου 2014

Στη περίπτωση που δεν ληφθούν παρατηρήσεις, το σχέδιο θα γίνει αποδεκτό από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.
Το κείμενο του αναφερόμενου σχεδίου, στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

 

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210, 210 2120207
Fax.: 210 2120325

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569978
Fax.: 2310 569960

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 108
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr