Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης

Στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης

 

Δώστε τη γνώμη σας σχετικά με τη Στρατηγική 2020 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης   
Η συνεισφορά σας είναι ευπρόσδεκτη.
Σας προσκαλούμε να δώσετε τα σχόλια σας μέχρι τις 15 Απριλίου 2013 στην ηλεκτρ. διεύθυνση ixs@elot.gr

Το συνημμένο έγγραφο στοχεύει να αποτελέσει ένα στρατηγικό οδικό χάρτη για το Σύστημα Ευρωπαϊκής Τυποποίησης μέχρι το 2020. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και αντανακλά την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ τους.

Στρατηγικοί στόχοι για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση

Οι στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης μέχρι το 2020, όπως εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα του συνημμένου εγγράφου υιοθετούνται από τους τρεις ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI) και έχουν ως στόχο τη δημιουργία αξίας για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης – κυρίως για τα μέλη μας, αλλά εξίσου και όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες τυποποίησης και για εκείνους που επωφελούνται από τα αποτελέσματα. Σκοπός του κειμένου είναι να αποτελέσει τη βάση για έναν ευρύτερο προβληματισμό, την ενθάρρυνση αυτών που ασχολούνται με τα πρότυπα και την τυποποίηση σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στο να εξετάσουν μια συνεκτική προσέγγιση για τη μελλοντική τυποποίηση στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητάς τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι CEN και CENELEC προτείνουν ένα σύνολο επιδιώξεων που επιθυμούν να επιτύχουν μέχρι το 2020. Στην προετοιμασία του συνημμένου εγγράφου δεν εμπλέκονται μόνο οι CEN,  CENELEC και τα μέλη τους, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης, αλλά, εξίσου σημαντικό, μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων που προέρχονται από Ευρωπαϊκές και άλλες δημόσιες αρχές, τη βιομηχανία, την κοινωνία και τους άλλους χρήστες των προτύπων. Αυτό το στρατηγικό έγγραφο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας – και εκείνη των εταίρων μας – να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή οικονομία και να λειτουργήσουμε ως ένα σημαντικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή ηγεσία, διευκολύνοντας την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.  

Το έγγραφο αυτό λαμβάνει υπόψη το νέο Κανονισμό της ΕΕ 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον περασμένο χρόνο, το οποίο δημιουργεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον και επιβεβαιώνει μια σαφή νομική βάση για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.

Οι απόψεις σας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη Στρατηγική 2020 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης

Η άποψη των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για εμάς και κατά τη διάρκεια της εθνικής διαβούλευσης καλείστε να μας βοηθήσετε στη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής  2020 για την Τυποποίηση.  

Ο ΕΛΟΤ, ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του συσταθέντος με το Ν. 4109/2013 Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι για ένα γόνιμο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάχυση της ποιότητας στη χώρα μας.

Φιλικά

Άγγελος Τόλκας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣΥΠ