Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συμπεράσματα – εισηγήσεις εκδήλωσης «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα», 2016-11-07

Συμπεράσματα – εισηγήσεις της εκδήλωσης «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Συνδιοργανωτές: ΤΕΕ – ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Η ενημερωτική εκδήλωση για την αξιοποίηση προτύπων στην τεχνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016. Απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, η Β΄ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κα Τόνια Μοροπούλου και ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ κ. Χρήστος Σινάνης-Αγκαζίρ. Συμμετείχαν στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και τεχνικοί επιστήμονες από τον Ιδιωτικό Τομέα που στο πλαίσιο της εργασίας τους ενδιαφέρονται για το ρυθμιστικό έργο του Δημοσίου και την εφαρμογή τεχνικών κειμένων, κανονισμών και προδιαγραφών.

Υπήρξε γενική συναίνεση για την αναγκαιότητα της τεχνικής εναρμόνισης της χώρας και την πρόληψη παραβάσεων μη εναρμόνισης ή μη κοινοποίησης τεχνικών κανόνων. Οι τεχνικοί κανόνες για προϊόντα και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που θεσπίζονται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία και πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τους μηχανισμούς της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ (που αντικατέστησε την Οδηγία 98/34/ΕΚ).

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, στην αξιοποίηση των προτύπων στην ορθή νομοθέτηση, σε παραβάσεις της χώρας σε διάφορους τομείς και στους τρόπους θεραπείας και πρόληψης της μη συμβατότητας εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Για την αξιοποίηση των προτύπων στην τεχνική νομοθεσία, στις δημόσιες συμβάσεις και στο ελεγκτικό έργο, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα επιδιώξουν τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση των παρακάτω:

1.         Αναθεώρηση του εγχειριδίου εναρμόνισης με περαιτέρω εμπλουτισμό του με ορθές πρακτικές και παραδείγματα σχετικά με

(α) τις υποχρεώσεις κοινοποίησης σύμφωνα με την Οδηγία 1535/2015
(β) την αναφορά σε πρότυπα σε νομοθετικά κείμενα (Co-regulation) και
(γ) την ορθή αξιοποίηση των προτύπων και προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών στα τεχνικά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, των φορέων του Δημόσιου, του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.         Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τα ως άνω σημεία α), β) και γ) και τη δημιουργία στελεχών και Ομάδας εμπειρογνωμόνων/μεντόρων τυποποίησης για την αξιοποίηση και διάδοση των προτύπων στο Δημόσιο Τομέα.

3.         Διευκόλυνση της πρόσβασης (ηλεκτρονική) σε θεματικές βάσεις προτύπων με τα εναρμονισμένα πρότυπα και λοιπά σχετικά πρότυπα.

4.         Δημιουργία κοινού οργάνου ΤΕΕ-ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ έκφρασης τεχνικής γνώμης σχετικά με την ορθή εναρμόνιση τεχνικών κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, με παράλληλη αναφορά στα ενδεδειγμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

5.         Συνεργασία και αλληλοενημέρωση εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν και εκπροσωπούν ελληνικά συμφέροντα στα όργανα σύνταξης κανονισμών και προτύπων.

6.         Μετάφραση στην ελληνική των Ελληνικών Προτύπων – Προδιαγραφών που έχουν προκύψει από υιοθέτηση αντίστοιχων Ευρωπαϊκών ή Διεθνών.

7.         Διερεύνηση τρόπων αποδοτικότερης ενημέρωσης καταναλωτών σχετικά με τη σήμανση CE, τις Οδηγίες νέας προσέγγισης, τη Γενική ασφάλεια προϊόντων και τα σχετικά εναρμονισμένα ή μη πρότυπα.