Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συγκρότηση μητρώου εμπειρογνωμόνων για προδιαγραφές τεχνικών έργων – 3η αξιολόγηση

Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συγκρότηση Μητρώου Ειδικών – Εμπειρογνωμόνων σχετικά με
Προδιαγραφές Τεχνικών έργων

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης : 2016-12-06

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων (Γ’ αξιολόγηση αιτήσεων): 2016-12-21

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαδικασίες και Οργανισμούς Τυποποίησης, με ευθύνη τη λειτουργία των διαδικασιών τυποποίησης  στην Ελλάδα και την εκπόνηση και διαχείριση των Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στο πλαίσιο έργου που του ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετέφερε το 2009 στην Ελληνική Τυποποίηση ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων (ΠΕΤΕΠ), που είχαν εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).

Με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) εγκρίθηκαν τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για αναθεώρηση Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αναφέρονται παραπάνω, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Μητρώου Ειδικών – Εμπειρογνωμόνων για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων. Εφόσον αποφασιστεί αναθεώρηση συγκεκριμένων ΕΤΕΠ, το έργο της αρμόδιας επιτροπής του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ/ΤΕ 99) θα υποβοηθηθεί από Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο Μητρώο αυτό.

Η τρίτη αξιολόγηση για ένταξη στο Μητρώο θα λάβει υπόψη τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.

Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στην Α’ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Σεπτεμβρίου 2015 ή στην Β’ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Ιουλίου 2016, δεν είναι αναγκαία η επαναυποβολή αιτήσεώς τους πλην των περιπτώσεων εμπλουτισμού του βιογραφικού τους και της εμπειρίας σε σχέση με το αντικείμενο αυτού του έργου.

Για επόμενη αξιολόγηση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.