Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συγκρότηση Μητρώου Ειδικών Επιμελητών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Παράταση υποβολής αιτήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συγκρότηση Μητρώου Ειδικών Επιμελητών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2020-10-19

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης : 2020-09-23
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 2020-10-08

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16), είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, αξιοποιώντας ειδική πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης ανέλαβε με την απόφαση ΔΣ ΕΣΥΠ 610/20 την υλοποίηση μεταφραστικού έργου για τη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, ευρωπαϊκών προτύπων που εξειδικεύουν βασικές απαιτήσεις ενωσιακού δικαίου, στις θεματικές ενότητες των Πινάκων 1 & 2 του Παραρτήματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των Κανονισμών Τυποποίησης ΕΛΟΤ, με την ανάθεση σε Πάροχο Μεταφραστικών Υπηρεσιών της μετάφρασης και της μορφοτύπησης των τελικών παραδοτέων προτύπων προς έκδοση σύμφωνα με το μορφότυπο ΕΛΟΤ.

Για την αποδοχή των παραδοτέων προς έκδοση, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ επαληθεύει την ορολογική και μεταφραστική εναρμόνιση των προτύπων ελέγχοντας την ισοδυναμία με το αγγλικό κείμενο αναφοράς και ειδικότερα την ορολογική, γλωσσική και προτυποτεχνική συνέπεια.

Για το σκοπό αυτό το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προτίθεται να συγκροτήσει Μητρώο Ειδικών Επιμελητών, οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο αποδοχής των παραδοτέων του έργου στο θεματικό ή γνωστικό πεδίο των υπό μετάφραση προτύπων. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της επαλήθευσης της ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης και της ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου θα αποτελέσει τη βάση συμφωνίας και αποδοχής για την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου.

Για τη συγκρότηση του Μητρώου Ειδικών Επιμελητών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι επιμελητές που επιλέγονται κατατάσσονται ανά πεδίο ενδιαφέροντός τους, εγγράφονται στο Μητρώο Ειδικών Επιμελητών ΕΛΟΤ και αναλαμβάνουν επ΄αμοιβή, με ανάθεση ανά πρότυπο, το έργο επαλήθευσης των παραδοτέων προτύπων στο θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των εργασιών υπογράφεται σχετική Σύμβαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ με κάθε Ειδικό Επιμελητή που θα επιλεγεί.

Για την  ένταξη στο Μητρώο θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου2020.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo_epimeliton [at] esyp.eu, υπόψη κας Ευαγγελίας Αλεξανδρή (τηλ.210-2120125) και κας Κυριακής Παπασταθοπούλου (τηλ.210-2120106).

Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις σε προηγούμενες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και είχαν ενταχθεί σε Μητρώο για παρόμοια ‘Εργα, είναι αναγκαία η επαναυποβολή αιτήσεώς τους.

Η αίτηση πρέπει να περιλάβάνει το ακόλουθο κείμενο

“δηλώνω ότι εν πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία  των προσωπικών μου δεδομένων από τον ΕΛΟΤ όπως αυτά δηλώνονται κατωτέρω, τη διαβίβαση αυτών, για λόγους που απορρέουν από τις διαδικασίες Τυποποίησης και για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη λήξη της συνεργασίας μου με οποιονδήποτε τρόπο. Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών καθώς και το δικαίωμα εναντίωσής μου στην επεξεργασία τους.”