Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνάντηση εργασίας με θέμα: “Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος GSR Model (South East Europe)
συνδιοργανώνουν  συνάντηση εργασίας,
με θέμα «Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών»
την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012
στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 8, Αθήνα και ώρα 09: 00 έως 17:00

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως οργανισμός εκπόνησης προτύπων και προδιαγραφών στην Ελλάδα, μέσω ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος (SOUTH EAST EUROPE), με τη συνεργασία συνεργατών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika), το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει αναλάβει να αναπτύξει ένα πρότυπο απαιτήσεων για την κοινωνική ευθύνη των δημοσίων οργανισμών και τα εργαλεία για την εφαρμογή του.
Η συνάντηση εργασίας αποσκοπεί στην παρουσίαση του προτύπου για την κοινωνική ευθύνη των δημοσίων οργανισμών, την ανταλλαγή απόψεων για την εφικτότητα εφαρμογής συστημάτων λογοδοσίας και τη δημιουργία δικτύου δημοσίων οργανισμών  που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή  του προτύπου.
Οι συνδιοργανωτές  προσκαλούν δημόσιους φορείς που έχουν ήδη εμπειρία εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αλλά και άλλους οργανισμούς και συμβούλους τους που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας.
Ο ΕΛΟΤ ως οργανισμός κοινής ωφέλειας, για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης προτύπων και προδιαγραφών επιδιώκει τη διάδοση της  ποιότητας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, των βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης του πολίτη/καταναλωτή και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.
Ο στόχος του ΕΛΟΤ είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας με όρους κοινωνικής αξίας βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην ανάληψη της ευθύνης και τη λογοδοσία για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και το περιβάλλον και στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών μέτρων που να ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις, τα οφέλη για την κοινωνία.
Στο πλαίσιο των Διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών (ΚΕΟ) που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» ο ΕΛΟΤ σχεδιάζει τις πρότυπες αναφορές των αποτελεσμάτων/επιδόσεων και τη λογοδοσία των δημοσίων οργανισμών (αλλά και των επιχειρήσεων και ΜΚΟ) αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική αναφοράς επιδόσεων (του Global Reportive Initiative-GRI).
Οι ενέργειες ανάπτυξης Ελληνικού προτύπου, ειδικότερα,  για την Κοινωνική ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών αποσκοπούν στην υποστήριξη των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να:

α) να εντοπίζουν καλύτερα τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,
β) να αναλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν υστερήσεις και αδυναμίες,
γ) να αναφέρουν τα αποτελέσματα και επιτεύγματά τους στην αξιοποίηση των δημοσίων πόρων που τους διατίθενται στην εξυπηρέτηση των καταστατικών τους σκοπών και της αποστολής τους και
δ)  να αναδείξουν στην κοινωνία το κοινωφελές τους έργο.