Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού εγκαταστάσεων ΕΣΥΠ – Παράταση υποβολής προσφορών

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για
«Υπηρεσίες καθαρισμού των δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΣΥΠ
σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου(ΕΙΜ)», αρ. διακ. 01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/2/2021: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 19/2/2021, 15:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/2/2021, 15:00 μ.μ.

 

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/16) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) βάσει τιμής για «Υπηρεσίες καθαρισμού στις δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου(ΕΙΜ)».

Η διακήρυξη του διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008108426.

Στην ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης Νο 1-2021, το παράρτημα III που αφορά τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές, το παράρτημα IV με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, καθώς και το σχετικό παράρτημα ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.