Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για

«Υπηρεσίες καθαρισμού στις δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ
σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου(ΕΙΜ)»

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 09/12/2019, 15:00μ.μ.

 

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/16) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) βάσει τιμής  για «Υπηρεσίες καθαρισμού στις δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου(ΕΙΜ)».

Η διακήρυξη του διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005931843.

Στην ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, το σχετικό παράρτημα ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.