Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπηρεσίες ΕΛΟΤ για την ενεργειακή διαχείριση

Υπηρεσίες ΕΛΟΤ για την ενεργειακή διαχείριση

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για την ενεργειακή διαχείριση και το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011, με την αναγγελία του 1ου σεμιναρίου για τις 16-18 Μαΐου 2012.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΛΟΤ «Ενεργειακή διαχείριση στη Βιομηχανία, επιχειρήσεις και κτίρια και Διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη γνώση και την τεχνική για μία αποτελεσματική ανάπτυξη, καθιέρωση και αξιολόγηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σε συμφωνία με τις σύγχρονες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 50001 «Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής των» και των σχετικών διεθνών προτύπων.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειακής αξιολόγησης και προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης,  η απόκτηση γνώσης για τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011, η απόκτηση γνώσης για διενέργεια εσωτερικής ή εξωτερικής επιθεώρησης του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και η κατανόηση των εννοιών της ενεργειακής διαχείρισης και του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Απευθύνεται σε:
1          Ενδιαφερόμενα στελέχη για την ενεργειακή διαχείριση

α) της Βιομηχανίας και επιχειρήσεων

β) των συμβουλευτικών γραφείων

γ) των φορέων Πιστοποίησης

δ) ελεγκτικών Αρχών και οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και
2          Κάθε ενδιαφερόμενο Τεχνικό που ενδιαφέρεται για απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN  ISO 50001:2011 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ ΕΝ 16001: 2009.

Ο σκοπός του προτύπου είναι να συνδράμει τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς να καθιερώνουν τα απαραίτητα συστήματα και λειτουργίες για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.
Η εφαρμογή του αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και των άλλων περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής ενεργειακής διαχείρισης.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN  ISO 50001:2011 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρμογή, συντήρηση και βελτίωση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΣΕΔ) που επιτρέπει σε ένα οργανισμό να ακολουθεί μία συστηματική προσέγγιση στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Η παγκόσμια εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς προτύπου συνεισφέρει στην πλέον αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πηγών ενέργειας, στην ανταγωνιστικότητα του οργανισμού και στις θετικές επιδράσεις επί της κλιματικής αλλαγής.
Το πρότυπο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση, την εγγραφή σε  μητρώα και την αυτοδέσμευση του Οργανισμού για την εφαρμογή του ΣΔΕ.
Ο Οργανισμός δύναται να ενσωματώνει το ISO 50001 με άλλα συστήματα διαχείρισης όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής  για τα σεμινάρια στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ