Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων κειμένων της 2η γενιάς των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

Υποβολή σε δημόσια κρίση
σχεδίων κειμένων της 2η γενιάς των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), υπό την εντολή τυποποίησης (Mandate) M/515, έχει ξεκινήσει μέσω της τεχνικής επιτροπής CEN/TC 250 την αναθεώρηση των κειμένων και την εκπόνηση των προτύπων της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων. Τα νέα πρότυπα στοχεύουν στη μείωση του πλήθους των παραμέτρων σχεδιασμού για τις οποίες θα επιτρέπεται εθνική ειπλογή και στη φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύπτουν δε νέες τεχνολογίες και υλικά όπως δομικά υλοστάσια, μεμβρανικές κατασκευές, ινοπλισμένα πολυμερή κ.α. εστιάζοντας σε ανάγκες της αγοράς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων (EN 1990 – EN 1999).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, η CEN/TC 250 θέτει σταδιακά τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων των Ευρωκωδίκων σε σχολιασμό προβλέποντας δύο περιόδους δημόσιας κρίσης ετησίως, εντός του 2ου και τελευταίου τριμήνου κάθε έτους.

 

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των ακόλουθων σχεδίων Ευρωκωδίκων:

·          prEN 1990 EurocodeBasis of structural and geotechnical design, ως το πρώτο τμήμα του αναθεωρημένου κειμένου, το οποίο περιλαμβάνει το κύριο μέρος του μαζί με τα Παραρτήματα Α.1, B, C, D, E, F και πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον EN 1990:2002 ενώ θα αποτελέσει το κείμενο των βασικών αρχών σχεδιασμού για το σύνολο των Ευρωκωδίκων της δεύτερης γενιάς

·          prEN 1993-1-1 Eurocode 3Design of steel structuresPart 1-1: General rules and rules for buildings, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το ισχύον EN 1993-1-1:2005 σχετικά με τους γενικούς κανόνες για το σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν προς εξέταση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην CEN.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι τις 15/12/2020, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210
Τ/Ο: 210 2120131

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022
  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569 978, 989
Τ/Ο: 2310 569 996

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
dtenq [at] elot [dot] gr