Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΕΤΕΠ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΕΤΕΠ)

Έναρξη Δημόσιας Κρίσης: 14/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων: 14/08/2024

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ|ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του αναθεωρημένου σχεδίου της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ( ΕΤΕΠ )

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01:2023 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο πλαίσιο της σύμβασης με αρ. 349-18 με το Υπ. Υ.ΜΕ , ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των κειμένων της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ και την εκπόνηση της 2ης έκδοσης των ΕΤΕΠ, που θα έχουν εφαρμογή στα Δημόσια Έργα.

Κύριος σκοπός του έργου αυτού ήταν ο έλεγχος και η διασφάλιση της συμβατότητάς των κειμένων με το δίκαιο της Ε. Ένωσης, με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Το σύνολο των κειμένων κοινοποιήθηκε στην ΕΕ μέσω της διαδικασίας TRIS.

Επί του κειμένου του σχεδίου της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01:2022, και μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κειμένου, ο ΕΛΟΤ έγινε αποδέκτης τεχνικών σχολίων και διαφωνιών από ενδιαφερόμενα μέρη – παραγωγών/προμηθευτών πλαστικών σωλήνων, τα οποία διαβιβάστηκαν προς εξέταση στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων». Συμφωνήθηκε η αναθεώρηση του κειμένου και η εκπόνηση 3ης έκδοσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΤΕΠ και με βάση τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.

Το παρόν σχέδιο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01:2024 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου, ενσωματώνει τις τεχνικές και εκδοτικές διορθώσεις όπως ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν από Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο αυτό και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 για υποβολή σε δημόσια κρίση.

Επισημαίνεται ότι το παρόν σχέδιο ΕΛΟΤ ΤΠ ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά το πέρας της δημόσιας κρίσης και δεν προορίζεται για χρήση ή αποδοχή τεχνικής ορθότητας υπό την παρούσα μορφή.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων και λοιπές επισημάνσεις πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της Δημόσιας Κρίσης, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Πληροφορίες
κα Φούφα Γεωργία, τηλ. 2102120110

 

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων
etep_review [at] elot [dot] gr