Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

life image

circular greece image

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΑΛΜ ΕΛΟΤ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες αντικείμενο των οποίων είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει το ΕΣΥΠ ως συνδικαιούχος του έργου «Εφαρμογή όπως Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)», όπως αυτές απορρέουν από την σχετική Σύμβαση Επιχορήγησης. Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (01/11/2019 – 31/10/2027), υλοποιείται σε τέσσερις (4) φάσεις διετούς διάρκειας εκάστη και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Οι θέσεις εξωτερικών συνεργατών είναι οι ακόλουθες:

Κωδικός Θέσης Τίτλος Θέσης Συνολική Αμοιβή (προ ΦΠΑ)
LIFE-IP- CEI-Greece Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης του έργου (Project Secretariat) 9.600 €
LIFE-IP- CEI-Greece Εμπειρογνώμονας Τυποποίησης 12.800 €

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (elot.gr). Σε περίπτωση που η προθεσμία εκπνέει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, παρατείνεται έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, από την ημερομηνία υπογραφής της από τον συμβαλλόμενο έως τη λήξη της τρίτης φάσης του έργου LIFE-IP CEI – Greece, ήτοι την 31η  Οκτωβρίου 2025. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται αυτομάτως για κάθε νέα φάση του έργου LIFE-IP CEI -Greece, μέχρι τη λήξη αυτού, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΕΣΥΠ.