Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκού Προτύπου για καύσιμα

eikona

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος  στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου:

Με την έκδοση Εθνικού Προσαρτήματος λαμβάνεται μέριμνα για θέματα επιλογής Ειδικών Εθνικών Συνθηκών και σήμανσης αντλιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Το εγκεκριμένο κείμενο του Εθνικού Προσαρτήματος θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προτύπου για την εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2023/03/24, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία ΑΛΜ ΕΛΟΤ
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 121
Ηλ. Ταχ.:  kkb [at] elot.gr